Gizlilik Politikası
Kredi Danışma Merkezi (kısaca ‘KDM’)’nin web sitesine hoşgeldiniz. Bu bölüm, web sitesini ziyaret ettiğinizde, verdiğiniz şahsi bilgilerle ilgili politikalarını içermektedir. KDM, edindiği veya sakladığı üye bilgilerinin gizliliğini sağlamayı aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde taahhüt etmektedir.

Bu sayfa üzerinde yer alan bilgi güvenliği beyanı KDM’nin sahip olduğu tüm web sayfaları için geçerli olup sunulan içeriklerin kullanılması sırasında elde edilen kişiye özel bilgilerin tabi olduğumuz yasal düzenlemelere göre saklanması, korunması, işlenmesi ve faaliyetlerimiz kapsamında paylaşılması hususunda bilgi vermektedir.

Müşterinin internet üzerinden yaptığı müracaat; Firmamız tarafından “Değerlendirilebilir” olduğuna kanaat getirilir ise, müşteri Telefon aracılığı ile aranır. Müşteri gerekli bilgilerini firmamıza Telefon aracılığı ile vermek isterse; firmamıza kendi adına KDM (kişiye özel kredi danışma merkezi) sorgulaması yapma hususunda yetki verdiğini de kabul ve beyan etmiş sayılır.

Müşterinin; kredi danışmanlığı için firmamıza verdiği bilgi ve belgelerin sahte olması halinde, bu bilgi ve belgelerin kullanımından kaynaklanan hukuki ve cezai mesuliyet tamamen müşteriye aittir. Kredi kullanımı esnasında bilgi ve belgelerin sahteliği tespit edildiğinde talep edilen kredi işlemi iptal edilecektir.

Faiz oranları ve vadeler bankadan bankaya değişiklik arz etse de Firmamız, sözleşme yaptığı müşterinin meslek, gelir ve talep ettiği kredinin türüne göre müşteriye en uygun bankayı tercih edecektir. Müşteri adına kredi onayı alınan bankanın, müşteriye kredinin kullandırıldığı ana kadar faiz oranları değiştirme hakkına sahip olduğundan, meydana gelecek faiz oranı değişikliklerinden Firmamız sorumlu olmayacaktır.

“Kredi Danışmanlığı Hizmetleri” çerçevesinde Bireysel ve Ticari Kredi talepleri doğrultusunda; Kredi Danışma Merkezi

* Maliyet yönünden en uygun kredi kaynaklarının saptanması,
* Gerekli bilgi ve belgelerin temini,
* Gerekli fiziki ve mali projelendirmelerin yapılması,
* Bankalardan Web üzerinden hızlı kredi onaylatılması,
* Başvuru dosyalarının hazırlanması, takibi ve sonuçlandırılması,
* Genel, bölgesel, sektörel ve ekonomik krizler veya yanlış borçlanma politikaları nedeniyle oluşan nakit sıkışıklığının giderilmesi konusunda, şahısların ve firmaların mevcut mali durumları dikkate alınarak, mevcut borcun daha uzun vadeye yayılması ve düşük maliyetli kredilerle yeniden yapılandırılması konularında hizmet sunacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması, Kullanımı ve Paylaşımı
KDM, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu md.73/4 de öngörüldüğü üzere kredi kuruluşları (mevduat bankaları ile katılım bankaları) ile finansal kuruluşlar (kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya Bankacılık Kanununda yer alan faaliyetlerden en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketleri) arasında her tür bilgi ve belge alışverişini sağlamak üzere kurulmuş bir şirket olup; üyemiz olan kuruluşlar da müşterilerine ait kredi bilgilerini bu Kanun’un aynı maddesi uyarınca birbirleriyle paylaşmaktadırlar.

Kredi Danışma Merkezi sahip olduğu web sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların internet üzerinden aktardıkları bilgilerin gizliliğini sağlamak amacıyla şifreleme altyapısını, teknolojik ilerlemeler çerçevesinde sürekli olarak günceller ve sistemleri üzerinde mevcut bilişim sektöründe kabul gören en güvenilir şifreleme metotlarını uygular. Büro faaliyetleri kapsamında kişisel bilgilerinizin üye bankalardan alımı veya aktarımı ve alımı esnasında güvenlik tedbirlerimizin etkili olmasını sağlamak amacıyla SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi kullanılır ve hassas bilgiler şifreli olarak iletilir. SSL network üzerindeki bilgi transferi sırasında güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir güvenlik protokolüdür. SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doğru adreste deşifre edilebilmesini sağlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece doğru alıcı tarafından deşifre edilebilir. Her iki tarafta da doğrulama yapılarak işlemin ve bilginin gizliliği ve bütünlüğü korunur.

Anasayfamız üzerinden ulaşacağınız web sitemizde çevrimiçi güvenliğin sağlanması SSL şifreleme ile sağlanmaktadır.

Gizlilik ve Güvenlik
Merkezimize talep amacıyla sağlanan T.C. Kimlik No ve diğer gizli bilgiler olup, başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Bu bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin erişiminden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki kusurlarından dolayı KDM’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
Ziyaretçi tarafından Kredi Danışma Merkezi’ne bildirilen bilgilerin, doğruluğu, ziyaretçinin sorumluluğundadır. Kredi Danışma Merkezi, bu bilgilerin üyeye ait olduğunu ve doğru olduğunu varsaymaktadır.

Bu internet sitesinde verilen bilgiler, “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadırlar. KDM, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir.

Gerek bu internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir.

KDM, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.